Home » Nieuws » Deal Drecht Cities bewijst zijn nut

Deal Drecht Cities bewijst zijn nut

Deal Drecht Cities bewijst zijn nut
Meenhuis

Rekenkamer Zwijndrecht heeft haar eindrapport van het Rekenkameronderzoek “Van lead tot landing: Toegevoegde waarde van DEAL! voor Zwijndrecht en betrokkenheid van de raad” tijdens een Teams-meeting gepresenteerd aan de raad op 18 februari 2021. Burgemeester Hein van der Loo nam met een digitaal ‘grapje’ de rapportage met aanbevelingen ludiek in ontvangst.

Deal (Drechtsteden Economische Acquisitie Loket) is in het leven geroepen door de regio Drechtsteden om de economische acquisitie en de promotie voor de zeven Drechtsteden te bevorderen. Deze lobby voert de stichting DEAL niet alleen, maar doet dat met ondersteuning van de Economic Development Board (EDB) – een adviescommissie. DEAL beoogt door een actief promotiebeleid de vestiging van nieuwe bedrijven te realiseren en zo de werkgelegenheid te bevorderen. De economische ontwikkeling in de regio wil zij bevorderen met de ondersteuning van nieuwe initiatieven, waarbij de focus onder andere ligt op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven.

Subsidie
De Drechtstedengemeenten hebben een samenwerkingsovereenkomst met Deal Drecht Cities tot en met 2023. Zij heeft daar een budget van €1.000.000,- per jaar voor gekregen, waarvan de gemeente Zwijndrecht €40.000,- voor haar rekening neemt. Teneinde vast te stellen of DEAL daadwerkelijk een meerwaarde heeft voor de gemeente Zwijndrecht, stelde de Rekenkamer een onderzoek in naar de effectiviteit van Deal, alsmede naar de rol en positie van de gemeenteraad daarbij. Dit tweesporenonderzoek resulteerde in het eindrapport Van lead tot landing: Toegevoegde waarde van DEAL! voor Zwijndrecht en betrokkenheid van de raad. Het eindresultaat van het onderzoek is een bestuurlijke nota voorzien van conclusies en aanbevelingen, en een Nota van Bevindingen.

Conclusies en aanbevelingen
De Rekenkamer concludeert dat DEAL! een veel bredere bijdrage aan de regio, en daarbinnen ook aan de gemeente Zwijndrecht, levert dan ‘alleen’ de inzet op het vlak van promotie en acquisitie. De jaarlijkse bijdrage van € 40.000 voor de basistaken van DEAL staat in een goede verhouding tot de opbrengst in termen van naar de gemeente overgedragen leads en daaruit voortvloeiende vestigingen en uitbreidingen van al in de regio gevestigde bedrijven, zeker als daarin ook de overdrachten naar de andere Drechtsteden-gemeenten en de daaruit voortvloeiende ‘landingen’ bij worden betrokken.”

Over de betrokkenheid van de gemeenteraad bij DEAL, geeft het rapport aan dat deze beperkt is en geeft daarbij als aanbeveling DEAL “intensiever te betrekken bij de vormgeving van het lokale en regionale economische beleid”. De rekenkamer pleit ervoor dat de gemeenteraad regelmatiger in gesprek gaat “over relevante ontwikkelingen in relatie tot de inzet en prestaties van DEAL!” en adviseert daarbij “zo mogelijk afstemming met de gemeenteraden van de overige Drechtsteden-gemeenten”, te zoeken.

Ludieke illusie
Burgemeester Van der Loo nam het onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen van Rekenkamervoorzitter Hans Verdellen online in ontvangst, waarbij de illusie werd gecreëerd, dat het rapport via het beeldscherm werd overhandigd.

Tekst: Jacqueline van Dalen
Foto: Paul Martens

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.