Home » Nieuws » Zwijndrecht kiest eieren voor haar geld

Zwijndrecht kiest eieren voor haar geld

Zwijndrecht kiest eieren voor haar geld
Meenhuis

De gemeente Zwijndrecht lijkt lering te hebben getrokken uit de verstrekkende bezuinigingsconsequenties die het gevolg waren van het gedurfde statement dat zij vorig jaar heeft willen maken. Koos zij vorig jaar nog bewust voor het afgeven van een signaal naar het Rijk door een niet-sluitende begroting aan te bieden, nu geeft zij er de voorkeur aan een nieuwe financiële koers te varen, die nieuwe ingrijpende bezuinigingen in de samenleving en in het voorzieningenniveau moet voorkomen. Toch er is nog volop reden tot zorg, aangezien de kosten met name in het Sociaal Domein behoorlijk stijgen en er maar een beperkte ruimte in de begroting is wat de gemeente zelf kan beïnvloeden. De gemeente zegt een structureel tekort op deze budgetposten te hebben en te houden, want zij krijgt minder middelen van het Rijk voor de uitvoering van haar takenpakket dan ze nodig hebben.

Hond als melkkoe
Er werden bij deze begroting maar liefst tien moties ingediend en één amendement. Het amendement was een CDA-voorstel om de hondenbelasting met 1,5% te laten stijgen om zo tot kostendekkendheid te komen voor dit onderwerp. De meeste partijen stemden in met dit voorstel, met uitzondering van ZPP en ABZ. ABZ gaf hierbij aan dat zij moeite had met de scheve verdeling van de kosten die aan dit onderwerp gerelateerd zijn. Ongeveer de helft van het bedrag hiervoor gaat namelijk naar overhead, de andere helft naar daadwerkelijke handhaving.
De moties liepen nogal uiteen qua onderwerpen. Alle moties zijn uiteindelijk met meerderheid van stemmen aangenomen. Een motie over een zogenaamd ”Revolving fund” voor energiebesparende maatregelen werd zelfs unaniem aangenomen. Deze motie zorgt ervoor, dat inwoners een renteloze lening kunnen aanvragen bij de gemeente voor energiebesparende maatregelen.

ABZ en VVD konden niet instemmen met de motie ”Beleef Zwijndrecht” die tot strekking had om een bestaande website te koppelen aan de gemeentelijke website en bovendien een app te laten ontwikkelen. Deze website heeft als doel om mensen te laten zien wat er zoal in Zwijndrecht te doen en te zien valt.

Afvalstoffenheffing omlaag
Een onderwerp waarover ook bredere discussie ontstond was de motie over ”Afvalstoffenheffing en afvalstoffenbeleid”. Deze motie ging erover dat het college tot op heden onvoldoende heeft gedaan op het gebied van afvalstoffen en op deze manier aangespoord werd hier meer aan te gaan doen. Dit zou moeten resulteren in een verlaging van de afvalstoffenheffing van 10% in 2022. ABZ beargumenteerde dat deze motie “wat op de muziek vooruitliep”, aangezien volgende week een rapport van de rekenkamer over dit onderwerp behandeld wordt.

D66, CDA, SP, CU/SGP, PVDA gingen akkoord met alle moties en het amendement. ZPP ging alleen akkoord met alle moties. Het raadsvoorstel voor de begroting werd unaniem aangenomen, zonder stemverklaringen.

Tekst en foto: Jacqueline van Dalen

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.