Er komt een tweede boot aan de Citadelkade
Er komt een tweede boot aan de Citadelkade

Verslag raadsvergadering rondom besluit asielboot

Lokaal

Na een lange vergaderavond heeft de gemeenteraad ingestemd met de komst van een tweede boot aan de Citadelkade. Op deze boot zullen asielzoekers worden opgevangen. VVD en Realistisch Ambacht stemden tegen. De noodopvang aan de Wetersingsingel gat dicht en zal niet meer worden gebruikt. 

In verschillende bewoordingen legden PvdA, D66, Gemeente Belangen, EVA, CDA en SGP/CU uit niet tegen de opvang van vluchtelingen te zijn en vanuit een humaan oogpunt de noodzaak daarvan te zien. De tendens bij partijen was wel dat de noodopvang aan de Weteringsingel dan dicht zou moeten. 

VVD stemt tegen
De VVD toonde zich een fel tegenstander van het voorstel. Voor Van den Wollenberg van die partij woog zwaar dat het om een boot gaat die nu in Dordrecht ligt en plaats biedt aan 200 mensen. “Het is het verplaatsen van mensen en een boot. Dat is in het belang van Dordrecht en levert geen plaatsen op voor asielzoekers”. Dat de gemeente Ambacht met de opvang van 200 mensen + de 35 mensen die nu in de gymzaal Weteringsingel zijn gehuisvest, voorloopt op de zogenoemde Spreidingswet, vindt de VVD ook ongewenst. “Die wet is er nog niet en bovendien vangen we op die boot veel meer mensen op, dan we in de verdeelsleutel voor ZuidHolland zouden moeten doen. Dan zouden we 162 plaatsen moeten realiseren. En geen 235”, zo betoogde Van den Wollenberg. Hij diende een amendement in om in ieder geval de crisisopvang aan de Weteringsingel direct te sluiten, als de boot er is. Net als Realistisch Ambacht maakt de VVD zich zorgen over de veiligheid van zowel inwoners, asielzoekers en bedrijven. “Wat gebeurt er als het COA overlast niet voorkomt, kan de overeenkomst dan worden opgezegd”. Hij vroeg de inwoners via een brief te informeren.

Geen draagvlak
Voor Realistisch Ambacht gaat het bij de opvang vooral om veiligheid, leefbaarheid en vrijwilligheid, zo betoogde Oene Doevendans van die partij. Hij verwees naar de problemen van inwoners in Ter Apel, waar mensen volgens hem niet meer naar buiten durven. “We kunnen hier met 200 extra asielzoekers de leefbaarheid en veiligheid niet garanderen. Er lijkt geen draagvlak te zijn om vrijwillig 200 mensen extra op te vangen”. Hij diende een amendement in om in ieder geval geen ‘veiligelanders’ op te vangen, omdat dit de groep zou zijn die de meeste overlast veroorzaakt. Dat amendement kreeg van de andere partijen geen steun.

COA
Wethouder Flach legde uit dat de Staatssecreataris met de Veiligheidsregio’s heeft afgesproken dat er opvangplekken moeten komen. Zuid-Holland-Zuid wil niet wachten op de Spreidingswet maar zelf onderling afspraken maken, waarbij iedere gemeente een deel van de vluchtelingenstroom opvangt. “Liever zelf de regie dan worden gedwongen”. In Ambacht kan dat alleen op het water. In Dordrecht is geen ligplaats meer. Wel bouwt Dordrecht een groot asielzoekerscentrum met 500 tot 700 plaatsen. De groep op het schip wil graag bij elkaar blijven en heeft vaste begeleiding. Die boot kot nu voor twee jaar naar Ambacht. Die opvang kan niet worden verlengd, ook als de grondeigenaar dat wel zou willen. Ambacht verlengt de bestuursovereenkomst met COA niet. In deze overeenkomst is ook geregeld dat alle kosten voor rekening van COA komen, dus niet ten laste komen van de gemeente. Het COA zorgt ook voor de gezondheidszorg voor de mensen aan boord, behalve als het om specialistische zorg gaat. Volgens Flach zitten er geen ‘veiligelanders’ in de Dordtse groep. “Maar”, zo voegde hij er aan toe, “we kunnen geen groepen uitsluiten op grond van afkomst”.

Burgemeester Heijkoop heeft toegezegd dat de crisisopvang Weteringsingsel dicht gaat, zodra de boot er is. 

Tekst: Trudy Wehrmeijer