Afbeelding
Foto:

Waterschapspartij Hollandse Delta

Lokaal

Op 15 maart a.s. kunnen we, na vier jaar, weer onze stem uitbrengen voor Waterschappen en Provinciale staten. In feite twee aparte bestuurslagen die ieder hun eigen werkveld hebben. De provincie is als bestuurscentrum een soort verlengstuk van de landelijke politiek die zich vooral in de provincie en bij gemeenten laat zien.

Het waterschap heeft haar zo haar eigen rol. Deze is er eigenlijk slechts voor een paar belangen waar we wel allemaal mee te maken hebben en feitelijk ook niet zonder kunnen. Schoon en voldoende water, we staan er vaak niet bij stil, maar het gaat niet vanzelf. Water wegpompen of juist binnenlaten als er tekort is. Ook het zuiveren van ons afvalwater doet het Waterschap nauwgezet. Het zijn, kort samengevat, de kerntaken van ons Waterschap. Omdat we deze taken en alles wat er mee samenhangt democratisch willen aansturen zijn er verkiezingen. 

Waterschapspartij Hollandse Delta werkt al vanaf 2008 mee in het besturen van Waterschap Hollandse Delta. 

Onze kernpunten zijn onder meer: waterveiligheid, toegankelijk maken van recreatieve voorzieningen, zoet water voor landbouw en industrie en eerlijk verdelen van de lasten, ieder zijn deel!                                                                                         Waar staan we voor? Waar we in het verleden bij onze wandel- of fietstocht vaak opgeschrikt werden met een bord verboden toegang, pleiten wij er al jaren voor om de dijken en natuurgebieden toegankelijk te maken voor onze inwoners.                 Ook willen wij dat het waterschap de belangen van bedrijven en landbouwgebieden kent en op verantwoorde wijze meewerkt om randvoorwaarden passend te laten zijn. Het is juist de bedrijvigheid die ons gebied kenmerkt en laat leven. Het zorgt voor werkgelegenheid en economische impulsen en dat kan zonder afbreuk te doen aan de kernwaarden schoon water, veilige dijken en ruimte om te recreëren.                 Wij als Waterschapspartij Hollandse Delta nemen hierin graag het voortouw en met uw steun zullen we als grootste partij het initiatief nemen!

Wat we niet willen is de verantwoording voor het waterbeheer afwentelen op de inwoners. Zo steunen wij bijvoorbeeld graag beleid wat mensen motiveert om een regenton neer te zetten om overtollig water te bufferen en later te gebruiken, maar een verplichting om de tegels uit uw tuin weg te halen gaat ons te ver! 

Hetzelfde geldt voor landbouw en industrie. Europese normen en richtlijnen voor waterkwaliteit en flora en fauna zijn soms niet praktisch toepasbaar in ons gebied. We moeten dan beleid passend maken naar onze omstandigheden. Soms is het moeilijk of kost het tijd, maar door samen te werken en kennis te delen kunnen we juist samen tot betere resultaten komen. 

Wij streven er altijd naar dat het Waterschap zijn watersysteem zo inricht en onderhoudt dat we met elkaar duurzaam en veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Waar we in de steden en drukbevolkte gebieden moeite hebben met waterberging kunnen we in de landbouwgebieden veel water bufferen in de bodem en vaak ook in natuurgebieden.                                                                                         Het stimuleren van verantwoord bodembeheer staat dan ook hoog in het vaandel bij Waterschapspartij Hollandse Delta. 

Verantwoord leven met water, we kunnen het niet alleen, daarom doen we het samen!

Kies op 15 maart Lijst 1 Waterschapspartij Hollandsche Delta