Afbeelding

Een tijdelijk AZC in Hotel ARA

Lokaal

Het voornemen voor een tijdelijk AZC in Hotel ARA maakt veel reactie los. Uit een aantal reacties blijkt steun voor dit voornemen, in heel veel andere reacties klinken ook zorgen over de gevolgen. De fractie van de ChristenUnie-SGP steunt het college in het voornemen, tegelijk heeft de fractie ook begrip voor de vele zorgen.

De opvang van asielzoekers is geen vraagstuk dat simplistisch over ‘voor’ of ‘tegen’ gaat, maar dit vraagstuk heeft veel kanten en vraagt om een genuanceerde benadering. De gemeente moet zorgvuldige afwegingen maken en de ChristenUnie-SGP wil alle kanten eerlijk onder ogen zien en benoemen.

Een belangrijke leefregel voor christenen is de opdracht: we moeten God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. En zeker als die naaste zich in Ter Apel in een mensonterende situatie bevindt, is het aan ons de helpende hand uit te steken.
Daartegenover staat dat er helaas ook ervaringen zijn met overlast en wangedrag, dat er naast vluchtelingen ook niet-vluchtelingen zijn en dat er uitzichtloze dossiers zijn waarin eindeloos wordt doorgeprocedeerd.

De Rijksoverheid is onvoldoende in staat gebleken de instroom van asielzoekers op te vangen en zal daarom met structurele oplossingen moeten komen. Echter, ondanks dat Zwijndrecht al de nodige uitdagingen kent op het gebied van armoede en sociale problematiek, mogen we in de bestaande situatie niet wegkijken maar moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.

Hotel ARA stelt vanaf het voorjaar van 2024 ruimte beschikbaar, zodat tot 300 asielzoekers kunnen worden opgevangen voor een maximale periode van drie jaar. Het betreffen geen luxe hotelkamers, maar wel een menswaardige opvang met stapelbedden, zodat er ruimte ontstaat voor vier tot zes mensen per kamer. De locatie ligt tevens buiten de bebouwde kom, legt geen druk op de woningmarkt en is tijdelijk.

Het hotel ligt in een recreatiegebied. Ongetwijfeld zijn er inwoners die zich afvragen of ze hier nog wel heen kunnen met hun kinderen. Ook wij, fractieleden van de ChristenUnie-SGP, hebben kinderen en begrijpen ook deze zorgen, maar dat ontslaat ons niet van de plicht om goed te doen.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en zorgt ervoor dat er extra handhaving is om de veiligheid te waarborgen en het gebied als recreatiegebied te kunnen behouden. Maar ook afspraken over dagbesteding en onderwijs, alsmede financiële tegemoetkoming voor de extra kosten voor de gemeente. Tenslotte is in de contacten tussen gemeente en Rijk afgesproken om beter samen te werken bij het versterken van een aantal kwetsbare buurten. Zo kan de opvang van asielzoekers bijdragen aan een veerkrachtiger Zwijndrecht.

We zijn blij met de voortvarende aanpak die het College van Burgemeester en Wethouders heeft laten zien. We steunen het College dan ook volledig in deze moeilijke, maar evenwichtige keuze. We geven het College wel mee om in de verdere afspraken (bestuursakkoord met COA) ook rekening te houden met de redelijke en terechte zorgen. Denk dan aan afspraken rondom daginvulling, maar ook het wegnemen van zorgen over het recreatiegebied, onderwijs en zelfs werk.

Het betreurt de ChristenUnie-SGP dat het zover moest komen in ons land. Er ligt een morele plicht om de Nederlandse samenleving te helpen en de inwoners in het dorp Ter Apel te ontlasten. Ook is het onze plicht om de medemensen die op dit moment in Nederland zijn op een menswaardige manier op te vangen, ongeacht de afloop van hun huidige verblijf.

We sluiten af met een oproep aan iedereen in Zwijndrecht om de mensen die hier zullen arriveren en tijdelijk verblijven te behandelen als medemensen!”

De CrhistenUnie-SGP Zwijndrecht